Part Time Contact Resolution Officer - Emergency services call handler, 20hrs per week

Location
Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£19,452 - £23,406 pro-rata plus 10% shift allowance and 6.25% enhancements for weekend working
Posted
07 Jan 2022
Closes
07 Feb 2022
Contract Type
Permanent

South Wales Police is on the lookout for listeners and advisors to join our team at the Public Service Centre.

Are you a person that relishes a challenge? South Wales Police is on the lookout for listeners and advisors to join our team at the Public Service Centre. 

The Joint Public Service Centre works 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.  It’s a fast paced ever changing environment which is right at the heart of the action for the Police service within South Wales.  Our dedicated team of call handlers are responsible for taking 999 and 101 calls and are there to support people when they most need it. 

You’ll play a critical role in our response to both emergency and non-emergency calls, providing a first-class service to the public.  You will receive a high standard of training throughout your career as we support you to make the most of your qualities. You will be resilient, reliable, and able to cope in a pressured environment – your decision-making skills will be key.

In addition to recording incidents and giving advice, the call handlers are also trained to record and investigate certain types of incidents and crimes all with the aim of giving the most effective and efficient service to the caller. 

Whilst it is a highly responsible, challenging, and varied career, it is also incredibly rewarding and fulfilling. Having the ability to help someone in their hour of need and make a real difference can be life changing, not just for people who need the Police but the Policing family too.  Whilst some calls can be exciting, many are highly emotional and it’s the responsibility of the Joint Public Service Centre Staff to remain calm, whilst reassuring the caller and gaining all the vital information. Our teams are completing the initial assessments around threat, harm, risk, and vulnerability based on the information they have obtained and making the decisions of how the callers need is best met – a real chance to make a difference

Ydych chi'n berson sy'n mwynhau her? Mae Heddlu De Cymru yn chwilio am wrandawyr a chynghorwyr i ymuno â'n tîm yn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae'r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cyd ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.  Mae'r amgylchedd prysur sy'n newid yn barhaus hwn yn rhan greiddiol o waith yr Heddlu yn ne Cymru.  Mae ein tîm ymroddedig o swyddogion derbyn galwadau yn gyfrifol am ateb galwadau 999 a 101 ac maent yno i gefnogi pobl pan fydd ei angen arnynt fwyaf. 

Byddwch yn chwarae rôl hanfodol yn ein hymateb i alwadau brys a galwadau nad ydynt yn rhai brys, gan ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i'r cyhoedd. Byddwch yn cael hyfforddiant o safon uchel drwy gydol eich gyrfa wrth i ni eich cefnogi i wneud y gorau o'ch rhinweddau. Byddwch yn wydn, yn ddibynadwy ac yn gallu ymdopi mewn amgylchedd llawn pwysau – bydd eich sgiliau gwneud penderfyniadau yn allweddol.

Yn ogystal â chofnodi digwyddiadau a rhoi cyngor, mae'r swyddogion derbyn galwadau hefyd wedi'u hyfforddi i gofnodi mathau penodol o ddigwyddiadau a throseddau ac ymchwilio iddynt, gyda'r nod o ddarparu'r gwasanaeth mwyaf effeithiol ac effeithlon i'r galwr. 

Er ei bod yn yrfa amrywiol, heriol a chyfrifol iawn, mae hefyd yn hynod werth chweil. Gall meddu ar y gallu i helpu rhywun yn ystod awr gyfyng a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol newid bywyd, ac mae hynny'n wir nid yn unig i'r bobl y mae angen cymorth yr Heddlu arnynt ond hefyd i'r teulu Plismona.  Er y gall rhai galwadau fod yn gyffrous, mae llawer ohonynt yn emosiynol iawn, a chyfrifoldeb Staff y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cyd yw ymateb yn bwyllog, rhoi tawelwch meddwl i'r galwr a chael yr holl wybodaeth hanfodol. Mae ein timau'n mynd ati i gwblhau'r asesiadau cychwynnol ynghylch bygythiadau, niwed, risg a bregusrwydd yn seiliedig ar y wybodaeth y maent yn ei chasglu, ac yn penderfynu ar y ffordd orau o ddiwallu anghenion y galwyr – cyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth

Similar jobs

Similar jobs